با کابل نوری فیبر Y می توانید هر دو سیگنال را از 2 موقعیت مشاهده با یک دستگاه و همچنین یک موقعیت مشاهده با 2 دستگاه اضافی مانیتور کنید.

Fibre: individual fibers, bundled and divided to two strands
Inner jacket: fiber-glass braiding
Sheath: DIN Agraff Steel Tube
Connections: special BFI-collar sleeves
Bending radius: min. 150 mm
Mounting support : min. every 0.5 m
stretched length: up to max. 20 m
Temperature range: -60 °C to + 200 °C or -60 °C to +300 °C for HT-variants
spectral range:
IR: 400 nm to 2400 nm
UV: 200 nm to 2400 nm
Max. Length: 20 m

Part Nos

IR S 730.xMY *
IR for hazardous areas: S 730.xMYEX *
UV S 720.xMY
UV for use in hazardous areas: S 720.xMYEX
High temperature variants: use code “HT” at the end
* x = length specification