منبع تغذیه قدرتمند 3002 منبع تغذیه سیستم 3000 یا کنترل کننده شعله فشرده را فراهم می کند. دو مدار مجزا با 2.5 A در 24 ولت ارائه می دهد.

Input main power: 115 / 230V AC +/- 15%, 45-60Hz
Output capacity: 2 x 60VA in 2 circuits
Output voltage: 24VDC, +/- 1%, max. 26V electronically controlled
Output current: 2 x 2.5A sustained-short-circuit-proof
Output voltage status: displayed via LED in the front panel

Protection: IP00
Operating temperature range: 0 to 70°C
Weight: approximate 2.5 kg
Conformity: CE-sign

Dimension:
Width: 14 HP
Height: 3 U
Depth: 188mm