در این نمایشگر با جرخاندن ساده یک دکمه که در کنار این نمایشگر تعبیه شده است فادر به بازبینی مشخثات سایر ترانسمیتر ها خواهید بود که در زمان های متفاوت در آن ذخیره شده است این نمایشگر قادر به اتصال همزمان به 16 ترانسمیتر مختلف می باشد که به سادگی میتوان آنها را مونیتور کرد.