واحدهای پلاگین سیستم شامل چهار کانال اندازه گیری است. سیگنال های ورودی برای هر کانال از تقویت کننده شعله مربوطه گرفته می شوند. جداسازی گالوانیک بین سیگنالهای ورودی و جریان خروجی اجازه انتقال سیگنال غیرمشکل مبدل سیگنال شعله 4007 به صفحه کنترل و سیستم کنترل فرآیند را می دهد. نقص مبدل سیگنال شعله می تواند هیچ تاثیری در نظارت بر شعله نداشته باشد.

Measuring ranges:
0 – 800
0 – 400
0 – 200
0 – 100
0 – 50
out
indication flame evaluator 3001D, 3003, 3103
Number of measuring channels 4007: two
Choice of measuring range: turn-switch at the front plate
Measuring output: 0/4 – 20mA ( reversible by plug-in jumper)
burden max. 500 W
Measuring error: smaller 1% of the final value
Supply voltage:: 24 VDC, ± 20%
Current consumption:: approximate 170 mA, 4007
Operating temperature: -20°C up to +60°C
The plug-in unit 4007 is completely pluggable for the application in sub racks accordance to DIN 41494 (19” Standard).

Depth: 70.78 mm (14HP)
Width: 128.70 mm (3U)
Height: 188.00 mm
On request available with screw terminals (back-panel) and sub-rack.