همراه با SKL امکان نصب سنسورهای سنسور را برای دسترسی یا مشاهده موقعیتهایی که در معرض دمای زیاد یا لرزش هستند ، دشوار می کند.

Fibre: 38 individual fibers bundled,
Inner jacket: fiber-glass braiding
Sheath: DIN Agraff metal hose
Connections: special BFI-collar sleeves
Bending radius: min. 150 mm
Mounting support: min. every 0.5 m
stretched length: up to max. 20 m
Temperature range: -60 ° C to + 200 ° C
Spectral range: 300 nm to 2450 nm
Standard lengths: 2 m, 3 m, 5 m, 7 m and 10 m
Other lengths: upon request
Max. Length: 20 m

Part Nos

Standard: S 730.xM *
Hazardous area: S 730.xMEX *
* x = length specification