قابلیت اطمینان طولانی مدت سری digitalYEWFLO همچنین به مدلهای دمای فرایند بالا و مدل های Cryogenic گسترش می یابد.
با مدل دمای فرایند بالا، مایعات فرایند با درجه حرارت تا 450 درجه سانتیگراد می تواند دقیق اندازه گیری شود، این ایده آل برای کاربردهای بخار سوپر تبخیر و بخار اشباع شده شماست.
مدل Cryogenic می تواند فرآیندهای را در دمای پایین تا 196 درجه سانتیگراد اندازه گیری کند، ایده آل برای کاربردهای کم دما مانند اکسیژن مایع.