به عنوان یک ترمینال قابل حمل، مدل BT200 TERMINAL BRAIN در ترکیب با تجهیزاتی با استفاده از ارتباطات مغز برای تنظیم، تغییر، نمایش و چاپ از پارامترها مانند شماره برچسب، حالت خروجی و محدوده، از طریق ارتباط همزمان استفاده می شود. همچنین می تواند مقادیر ورودی / خروجی و نتایج خود را کنترل کند، خروجی ثابت را تنظیم می کند و اجازه می دهد تنظیمات صفر باشد.