جریان الکتریکی مغناطیسی ADMAG CA سیستم را برای برداشتن نیروی الکترومغناطیسی تولید شده در یک مایع توسط الکترودها ارائه می دهد که از طریق لوله های سرامیکی از طریق ظرفیت لوله ارائه می شود. علاوه بر این، جریان سنج یک روش برجسته تخریب با فرکانس بالا استفاده می کند که سر و صدای جریان را در مایع هدایت کم هدایت می کند.

جریان الکتریکی مغناطیسی ADMAG CA در اندازه گیری مایعات هدایت بسیار کم تا 0.01 میکرومتر بر سانتی متر، مایعات چسبنده یا مایعات مایع بسیار عالی است. از آنجایی که ADMAG CA ساخت یک الکترود غیر متصل را انجام می دهد، ولتاژ سیگنال را از طریق صفحات الکترود خارج از لوله سرامیکی از طریق ظرفیت لوله می گیرد.