ویژگی های کتابخانه سازنده اتوماسیون

 

-کتابخانه سریع و استاندارد را قادر می سازد
-مهندسی با توجه به PLCopen®
-استاندارد استفاده از PLC AC500 ABB است
-برای کنترل حرکت، به خصوص با هم
-درایوهای کنترل حرکت با ABB.