“شکستن” تا سه سیگنال آنالوگ متناسب با یک متغیر اصلی، دوم، سوم یا چهارم HART فرستنده های چند متغیره
آلارم های تشخیصی حلقه بالا / پایین و حلقه
حالت های عادی و یا حادثه HART
به عنوان یک استاد اولیه یا ثانویه یا در حالت «گوش» تنظیم می شود
صفحه نمایش بزرگ و 5 رقمی
کانال های خروجی جداگانه