فرستنده های SITRANS P، سری DSIII برای فشار، فشار دیفرانسیل، سطح فلنج و مدل فشار مطلق 7MF4 * 33
فشار مطلق یا اندازه 7MF4033 7MF4233 7MF4333
فشار دیفرانسیلی 7MF4433 7MF4533
سطح (فلنج) 7MF4633 7MF4812