C13SF Monoflanges برای جایگزینی مؤسسه های چند منظوره متداول در حال حاضر برای استفاده از سیستم های اندازه گیری فشار طراحی شده اند.

با ترکیب شیرهای مشخص شده توسط مشتری به یک منیفولد، تعداد مسیرهای نشت به طور قابل توجهی کاهش می یابد و وزن سیستم کاهش می یابد و تنش ها از بارگیری و ارتعاش کاهش می یابد.