تمام اطلاعات پردازش و تشخیصی که روی رشته داده HART انجام می شود به MODBUS RTU تبدیل می شود
در یک شبکه چندرسانه ای دیجیتال HART، حداکثر 16 ابزار HART به صورت دیجیتال در همان سیم ها ارتباط برقرار می کنند
متغیرهای اولیه و غیر اولیه را مد نظر قرار دهید
مانیتور تشخیص HART دستگاه
PC قابل برنامه ریزی با نرم افزار ویندوز