اصل اندازه گیری
ابزار اندازه گیری از طریق سیستم آنتن، پالس های رادار کوتاه را به سمت محصولات اندازه گیری می فرستد. سطح محصول منعکس کننده امواج سیگنال است که پس از آن توسط سیستم آنتن دریافت می شود. این ابزار محاسبه سطح از زمان در حال اجرا پالس های رادار و ارتفاع مخزن وارد شده را محاسبه می کند.

مزایای
فناوری رادار بدون تماس با مشخصه دقیق اندازه گیری دقیق است. اندازه گیری تحت تأثیر تغییرات خواص محصول یا تغییر شرایط فرایند مانند دمای، فشار و تولید گرد و غبار شدید قرار نگرفته است. تنظیم کاربر پسند بدون پر کردن و تخلیه عروق صرفه جویی در زمان.