اصل اندازه گیری
پالس های میکروویو با فرکانس بالا بر روی یک کابل یا میله متصل می شوند و در امتداد پروب هدایت می شوند. پالس توسط سطح محصول منعکس شده است. زمان از انتشار تا دریافت سیگنال متناسب با فاصله از سطح است. این دستگاه ها از پیش تعیین شده به طول پروب سفارش داده شده (0٪ و 100٪) است. در بسیاری از موارد، راه اندازی در سایت ضروری نیست. در هر صورت شما راه اندازی FLEX را بدون رسانه انجام می دهید.
در صورت لزوم، کابل های کوتاه، لخت و ورق می توانند به سادگی با شرایط محلی سازگار شوند.