تبدیل بی سیم رسانه بی سیم YFGW610 برای تبدیل سیگنال بین ایستگاه مدیریت بی سیم YFGW410 و فیلد بی سیم دسترسی YFGW510 / YFGW520 استفاده می شود.

طراحی ویژه سیستم فیلد بی سیم:
زمان تاخیر کم و شبکه با کیفیت بالا می تواند پیکربندی شده، مطابق با زمان دقیق هماهنگ سازی مشخص شده در استاندارد ISA 100.11a.
تحمل بالا به محیط خشن:
طیف وسیعی از دمای عملیاتی و حفاظت در برابر انفجار باعث ایمنی و قابلیت اطمینان بالا سیستم Field Wireless می شود.
کاهش هزینه نصب:
نصب و راه اندازی را می توان با استفاده از تابع plug-and-replay ساده، که برای پیکربندی خود ضروری نیست.