در دهه گذشته، استفاده از متر جریان کریوولیس از هدف کلی به حمایت از نیازهای شما در برنامه های خاص تغییر کرده است.
در حالی که پیچیدگی تکنولوژیکی افزایش یافته است، تقاضا برای عملیات ساده و دست زدن نیز یک نیاز فزاینده است.
Yokogawa به این نیازها با ارائه شش خط تولید اختصاصی با دو فرستنده اختصاصی اجازه می دهد که بیشترین انعطاف پذیری را ارائه دهد – ROTAMASS Total Insight.

مجموع بینش
فلسفه ROTAMASS، Total Insight را در کل چرخه حیات می دهد.
Yokogawa برای تسهیل فرآیندهای بهینه و افزایش کارایی پرسنل تمرکز زیادی بر ساده سازی مفاهیم عملیاتی با Total Insight گذاشته است. مفهوم Total Insight در آخرین نسل فرستنده های Rotamass ساخته شده است و تنظیمات پیشرفته ای برای تنظیمات سفارشی، نمایش های پیشنهادی روند یا مجموعه های متعدد تنظیم برای تغییر سریع در تولید سری پشتیبانی می شود.